Arabic

 

.Sanford Health Plan للاخ نم ةيطغتلا ىلع لوصحلل كبلط صوصخب ةمهم تامولعم راعشلاا اذه يوحي .ةماه تامولعم راعشلاا اذه يوحي

عفد يف ةدعاسملل وا ةيحصلا كتيطغت ىلع ظافحلل ةنيعم خيراوت يف ءارجا ذاختلا جاتحت دق .راعشلاا اذه يف ةماهلا خيراوتلا نع ثحبا

1-800-892-0675. ـب لصتا .ةفلكت يأ نود نم كتغلب ةدعاسملاو تامولعملا ىلع روصحلا يف قحلا كل .فيلاكتلا