Cambodian, Mon-Khmer

បសចកតីជូនែំណឹងបនេះ ម្ននព័ែ៌ម្ននយា៉ាងសំខាន់ ។ បសចកតីជូនែំណឹងបនេះ ម្ននព័ែ៌ម្ននយា៉ាងសំខាន់ អ្ំពីេប្មង់ដរររេ ឬ ការរ៉ារ់រង ររស់អ្នកតាមរយៈ Sanford Health Plan ។ សូមដសែងរកកាលររិបចេេសំខាន់ចំាច់ បៅកនុងបសចកតីជូនែំណឹងបនេះ ។ អ្នកប្រដែលជាប្ែូវការរបចេញសកមមភាព ល់កំណែ់ថ្ងៃជាក់ចាស់នានា បែើមបីនឹងរកាេុកការរ៉ារ់រងសុខភាពររស់អ្នក ឬប្ាក់ជំនួយបចញថ្ងៃ ។ អ្នកម្ននសិេធិេេួលព័ែ៌ម្ននបនេះ និងជំនួយបៅកនុងភាសាររស់អ្នកបោយមិនអ្ស់លុយប ើយ ។ សូមេូរស័ពទ 1-800-892-0675